Školska godina 2013/14. - IV. razred

4. razred

U četvrtom razredu učenici se susreću sa sve složenijim i zahtjevnijim zadacima u svim nastavnim predmetima. Usvojena znanja i vještine nadograđuju novim spoznajama i aktivnostima.
Hrvatski jezik. Na nastavi hrvatskog jezika učenici stječu znanja, vještine, sposobnosti, vrijednosti i navike koje će pridonijeti njihovom osobnom razvoju i omogućiti im aktivno sudjelovanje u društvu te se tako osposobiti za jezičnu komunikaciju u raznim situacijama. Zadaci nastave u četvrtom razredu su: ovladavanje jezičnim sredstvima potrebnim za uspješnu komunikaciju, izražavanje doživljaja, osjećaja, misli i stavova, ostvarivanje uspješne usmene i pismene komunikacije, razvijanje čitalačkih navika, primanje književnih djela, razvijanje osjetljivosti za književnu riječ, osposobljavanje za komunikaciju s medijima (kazalištem, filmom, radijem, tiskom, računalom). Navedeni zadaci ostvaruju se kroz pet sati nastave tjedno.
Tjelesna i zdravstvena kultura. Na satovima tjelesne i zdravstvene kulture učenici usvajaju znanja za svakodnevne motoričke aktivnosti, zadovoljavaju potrebu za kretanjem, razvijaju interes za osobni napredak u raznim sportskim aktivnostima, razvijaju i njeguju higijenske navike, promiču opće ljudske vrijednosti, osposobljavaju se za timski rad, stvaraju uvjete za osobno potvrđivanje te aktivno borave u prirodi. U dva sata nastave tjedno učenici navedene zadaće ostvaruju kroz sljedeće cjeline: trčanja, skakanja, bacanja, gađanja, kolutanja, penjanja, vučenja i potiskivanja, ritmičke i plesne strukture te igre.

Upoznajmo predmete...

4. razred

Likovna kultura. Nastavni predmet obuhvaća sljedeća područja: crtanje, slikanje, grafiku, modeliranje i građenje te dizajn uz povezivanje navedenih područja. Likovnom izobrazbom učenici razvijaju svoje vizualno opažanje i spoznajne vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo. Rješavanjem likovnih problema učenici razvijaju sposobnosti praktičnoga oblikovanja i donošenja estetskih prosudba i odluka te na taj način oblikuju likovni govor. Nastava se provodi jedan sat tjedno.
Priroda i društvo. Cilj nastave prirode i društva je osvještavanje i doživljavanje složenosti, raznolikosti i međusobne povezanosti svih čimbenika koji djeluju u čovjekovom prirodnom i društvenom okružju, snošljivo i otvoreno prihvaćanje različitih stavova i mišljenja te poticanje znatiželje za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici. Kroz tri sata nastave tjedno učenici usvajaju sadržaje o: 
čovjeku, suncu, vodi, tlu i zraku i tlu kao uvjetima života, životu biljaka i životinja, travnjaku, šumi, moru, krajevima Republike Hrvatske i njenoj prošlosti te o stanovništvu i simbolima RH.
Matematika. U nastavi matematike učenici savladavaju gradivo o brojevima do milijun, usvajaju pisano množenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojem te pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim i dvoznamenkastim brojem. Od geometrijskih sadržaja upoznaju se sa opsegom trokuta, pravokutnika i kvadrata, površinom pravokutnika i kvadrata te sa obujmom kocke i kvadra. Nastava matematike zastupljena je sa četiri sata nastave tjedno.

Upoznajmo predmete...

4. razred

Sat razrednika. Cilj razrednikovog djelovanja je dobrobit svakog učenika u razrednom odjelu, zdrav učenički rast i razvoj ka samoostvarenju pozitivnih osobnih vrijednosti i vrlina te puno ostvarenje učenikovih prava i dužnosti u školi. Razrednik ostvaruje odgojno-obrazovne zadaće po sljedećim područjima: život i rad u školi, uspješno učenje, čuvanje i razvijanje zdravlja, psihički razvoj i prilagodba pojedinoj dobi, samozaštita i spašavanje, rad i profesionalna orijentacija, kreativno ponašanje i samoostvarenje, život u zajednici, nacionalni identitet i domoljublje te život u prirodi i s prirodom.

Četvrti razred pohađa 13 učenika, a razredna je učiteljica Marijana Škvorc

 

oš vratišinec